Klipp und klar !. 3e, LV1, Manuel PDF

Viking MB 2 RT on manualslib. GGP ITALY SPA MC 534 TR on klipp und klar !. 3e, LV1, Manuel PDF. Page 7 SVENSKA kontrollera särskilt noga knivarnas utseende, SÄKERHETSFORESKRIFTER och att skruvarna och knivarna inte är nötta eller skadade. Ersätt hela knivblocket och de skadade eller utnötta skruvarna, så att balanseringen bibe- hålles.


Håll muttrar och skruvar åtdragna för att alltid ritet vid användningen av maskinen, till fördel för den behålla maskinen i säkert arbetstillstånd. Ett regel- civila samlevnaden och miljön i vilken vi lever. Page 9 SVENSKA monteringen skall utföras på en plan och stabil VIKTIGT yta, med utrymme som är tillräckligt för att flytt- ta maskinen och emballagen med hjälp av För instruktioner gällande motorn och batteriet lämpliga utrustningar. Bortskaffandet av emballagen skall göras enligt gällande lokala bestämmelser. På traktionsmodeller så går gräsklipparen framåt 3.

Inkoppling av traktionssystem skall ske med 4. Page 11 SVENSKA göras på maskinens högsta höjd, följt av en VINTERFÖRVARING andra klippning med två eller tre dagars mellan- rum. Minst en gång under vinterförvaringen skall batteriet underhållsladdas. Vid byte av kniv bör även knivbulten bytas.

Sulje polttoaineen syöttö työn päätyttyä moottorin käyttöohjekirjan selosteen mukaisesti. Työn aikana, säilytä varren pituinen turvaetäisyys täessä laitetta. Page 15 SUOMI asennus tulee suorittaa tasaisella ja kiinteällä TÄRKEÄÄ alustalla. Lisäksi tulee olla riittävästi tilaa lait- teen ja pakkausten liikutteluun.

Käytä aina sopi- Moottoria ja akkua koskevat ohjeet löytyvät via välineitä pakkausten ja laitteen liikutteluun. G työntöaisaa va moottorin ollessa käynnissä. Terien uusinnan yhteydessä pitää myös terän kiin- nitysruuvi uusia. Page 19 DANSK generelt eftersyn især af kniven.

Kontroller at SIKKERHETSFORSKRIFTER skruer og skær ikke er slidt eller beskadiget. Ved beskadigelse erstattes hele knivblokken og samtlige slidte eller ødelagte skruer, for at bibeholde balan- cen. UNDER BRUG selve brugen af maskinen. Lad bolte og skruer forblive monteret og stram- Miljøbeskyttelsen er et relevant aspekt, som bør have met, så maskinen altid er klar til brug. Page 21 DANSK de, hvor der er tilstrækkelig plads til at flytte VIGTIGT maskinen og emballagen, og altid med anven- delse af egnet værktøj.

Angående brugsanvisningen for motor og Emballagen skal bortskaffes i overensstemmel- batteri henvises der til de pågældende hæfter. Indkobling af træk skal foregå, mens motoren er tændt. Græsklipperen holder op med at køre frem, 3. Monteres tilbage som vist på billedet. Foreta en generell kontroll før hver bruk, kon- troller spesielt knivenes utseende, og at skruene og knivene ikke er slitte eller skadet. Hold alltid sikkerhetsavstanden fra den rote- MILJØET rende kniven når du arbeider, dvs.